Gizlilik Sözleşmesi

I-TARAFLAR

İşbu gizlilik sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta Ostim OSB Mah. Yüzüncü Yıl Bulv. No: 55 / C -15 adresinde kayıtlı YURTSEMEN ÇELİK MÜHENDİSLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş., (Bundan böyle birlikte İfşa Eden Taraf olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta; ………………………………. …………adresinde (TÜKETİCİ veya TACİR)(Bundan böyle Alıcı Taraf  olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış ve __/__/____ tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Aşağıda kullanıldığı şekli ile, YURTSEMEN ve (TÜKETİCİ veya TACİR) ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi’yi açıklayan/ifşa eden Taraf “İfşa Eden Taraf” ve Gizli Bilgi’yi alan Taraf “Alıcı Taraf” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme içerisinde geçen Gizli Bilgi’yi “İfşa Eden Taraf” ve “Alıcı Taraf” terimleri, ilgili Taraf’ın memuru, çalışanı, iştiraki, bağlı olduğu şirketi danışmanları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili kişilerin tümünü kapsar.

II- SÖZLEŞME KONUSU

Taraflar aralarında olası bir iş ilişkisinin gerçekleşmesini değerlendirme ve mutabık kalınması durumunda bir ticari ilişkiye girmeye yardımcı olması amacıyla, bu anlaşmanın imzalanmasından önce veya sonra, yazılı veya sözlü olarak aldığı gizli olduğu açıkça ifade edilen veya edilmese dahi gizli bilgi kapsamında mütalaa edilmesi açıkça anlaşılan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, proje, sözleşme ve ayrıca yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, bilançolar ve her tür veya nitelikteki bütün yazılı veya sözlü cevap ve verileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

Sözleşme’nin konusu, bu doğrultuda yapılacak görüşmeler gereği İfşa Eden Taraf’tan Alıcı Taraf’a intikal eden Gizli Bilgi’nin işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve herhangi bir aykırılık durumunda bu aykırılığın sonuçlarını düzenlemektir.

III-HÜKÜMLER

1.Gizli Bilgi yazılı, sözlü, görsel, elektronik veya sair bir şekil veya ortamda elde edilen bilgilere ek olarak İfşa Eden Taraf’ın tesislerine yapılan herhangi bir ziyaret esnasında gözlem veya sair suretle elde edilen bilgileri de kapsar. Gizli Bilgi İfşa Eden Taraf tarafından sunulan herhangi bir bilgiyi ihtiva eden veya kısmen veya bütünüyle bu bilgilere dayalı olan müseccel tüm teknolojileri, know-how’u, ticari sırları, keşifleri, buluşları ve sair fikri mülkiyeti (patentli veya patentsiz), analizleri, derleme ve eserleri, ticari veya teknik bilgileri ile İfşa Eden Taraf tarafından hazırlanan sair materyalleri de kapsar.

2. Aşağıdaki durumlarda temin edilen bilgiler işbu Sözleşme çerçevesinde Gizli Bilgi olarak nitelendirilmeyecektir.

a-Taraflar’dan birinin kamuya açıkladığı kendine ait bilgiler (açıklandığı tarihe kadar diğer Alıcı Taraf için Gizli Bilgi kapsamında mütalaa edilecektir),

b-Alıcı Taraf’ın kusuru olmaksızın kamu tarafından erişilebilir nitelikteki bilgiler,

c- Alıcı Taraf’ın Gizli Bilgi’yi kullanmaksızın kendi geliştirdiği bilgiler,

d- İlgili mevzuat, mahkeme, tahkim heyeti, kamu kurum/kuruluşu veya borsa tarafından açıklanması talep edilen bilgiler, ki böyle bir durumda kendisinden Gizli Bilgi ifşası talep edilen Alıcı Taraf bilgiyi vermek, İfşa Eden Taraf’ı derhal haberdar etmek ve görüş alış-verişinde bulunmakla yükümlüdür.

3. Alıcı Taraf, herhangi bir kanun veya yönetmelik tarafından şart koşulmadıkça İfşa Eden Taraf’ın yazılı muvafakatini almadan, Gizli Bilgi’yi üçüncü bir şahsa ifşa etmemeyi kabul eder. Şu kadar ki Alıcı Taraf, Gizli Bilgi’yi işbu Sözleşme kapsamı içerisinde sigortacılarına, reassürörlerine, çalışanlarına, danışmanlarına, acentelerine ve iştiraklerine bağlı temsilcilerine gerekli olduğu ölçüde açıklayabilirler.

Ancak yukarıdaki cümle kapsamında Gizli Bilgi’yi açıklayan Alıcı Taraf, Gizli Bilgi’yi açıkladığı sigortacılarına, reassürörlerine, çalışanlarına, danışmanlarına veya acentelerine bu Gizli Bilgi’nin temin edilmesinden önce bu Gizli Bilgi’nin gizli olarak alındığını ve bu personel tarafından da gizli tutulması gerektiğini bildireceğini ve personelinin söz konusu Gizli Bilgi’yi gizli tutmasını temin için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ve Sözleşme’de belirlenen koşullarda uymalarını sağlayacaklarını ve uymamalarından dolayı sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

4. Gizli Bilginin açıklanması, İfşa Eden Taraf’ı Alıcı Taraf ile herhangi bir sözleşme veya sözleşmeler akdetmeye zorunlu kılmaz.

5. Alıcı Taraf işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona erme tarihinden sonra da, İfşa Eden Taraf’dan edindiği tüm Gizli Bilgi’yi İfşa Eden Taraf’ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın:

(i) en gizli şekilde kendi uhdesinde tutacağını,

(ii) üçüncü kişi ve kurumlara vermemeyi ve hiçbir duyuru veya açıklama yapmamayı,

(iii) doğrudan veya dolaylı olarak işbu Sözleşme’nin amacı dışında kullanmayacağını,

(iv) Gizli Bilgi’nin ifşa edilmemesi için gerekli her türlü önlemleri almayı,

(v) İşbu Sözleşme kapsamında ifşa edilmiş Gizli Bilgi olması durumunda İfşa Eden Taraf’ı müşterek tedbirler almak için derhal haberdar etmeyi, 

(vi) Herhangi bir sebeple, Gizli Bilgi’nin, kısmen, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, üçüncü kişilere ya da yetkisiz personele açıklanmış olsa bile açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynen devam ettiğini ve Gizli Bilgi’nin geri kalan kısmının da açıklanması için, hiçbir şekilde bu durum haklı bir gerekçe oluşturmayacağını,

kabul ve taahhüt eder. 

6. İfşa Eden Taraf’ın, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı Taraf’a vermiş veya ifşa etmiş olduğu ve/veya Alıcı Taraf’ın yedinde bulundurduğu her türlü biçim ve içerikteki Gizli Bilgi;

a-İşbu Sözleşme’nin fesih edilmesi veya,

b- Herhangi bir nedenle görüşmelerin bitmesi veya,

c-Alıcı Taraf’ın işbu Sözleşme’yi süresinden önce tek taraflı ve haklı bir nedene dayanarak sona erdirmesi veya,

d-İşbu Sözleşme’ye aykırı davranıldığının İfşa Eden Taraf tarafından tespit edilmesi ve bu durumun görüşmeleri sürdürme imkansızlığına neden olması,

hallerinde, Alıcı Taraf’ca süresiz olarak saklanacaktır.

7. İşbu Sözleşme’de yazılı yükümlülüklere Alıcı Taraf’ın kısmen veya tamamen aykırı davranması halinde, Alıcı Taraf verilen tüm zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8. İfşa Eden Taraf’ın yazılı olarak vermiş bir ön izni olmadığı takdirde, Alıcı Taraf, işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’de yer alan haklardan herhangi birini üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez.

9. Yetkili Mahkeme tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilmesi durumunda, söz konusu hüküm geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde iptal edilecek ve işbu Sözleşme’de yer almadığı varsayılacak, ayrıca Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyerek devam edecektir.

10. İfşa Eden Taraf’ın, işbu Sözleşme’den doğan haklarını kullanmaması, bu haktan ferağ edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. İfşa Eden Taraf’ın, Alıcı Taraf tarafından işbu Sözleşme kapsamında yerine getirilmesi için verilen taahhüdünden açıkça ferağ etmiş olması bu taahhüdün sonraki ihlallerinden de ferağ edildiği anlamına gelmeyecektir.

11. İşbu Sözleşme (ve niteliği her ne olursa olsun işbu Sözleşme’den veya oluşumundan veya kurgusundan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde ilgili olan her türlü ihtilaf, fikir ayrılığı, takibat veya tazminat talebi veya dava) Türk kanunları uygulanacaktır. Taraflardan her biri İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bağlantılı tüm dava, hukuk davaları veya takibat ve kovuşturmaların yürütülmesi, duruşmalarının yapılması ve karar verilmesi ve/veya ihtilafların çözümlenmesinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yargılama yetkisinin olduğunu geri dönülmez bir şekilde kabul etmektedir. 

12. İşbu Sözleşme Taraflar’ın her birinin halefleri ve hak sahipleri bakımından bağlayıcı, hak ve yararlarını belirleyici ve tatbik mevkiine konulabilir ve icra edilebilir nitelikte olacaktır. 

13. Bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak tüm bildirimler yazlı olacak ve tarafların (1.) maddede gösterilen adresleri tebligat adresi sayılacaktır.

 Yurtsemen Çelik Mühendisliği San. ve Tic. A.Ş.                                                                                                                          TÜKETİCİ veya TACİR